sv
Bio Age 555

Albumin - Biomarkör

4 min read

Simon Körösi

Granskad av: Gustav Grippe

Varför ska man mäta albumin?

 

Ett normalt albuminvärde antyder att många funktioner i din kropp är i balans, vilket är känt för att minska risken för sjukdom och öka chansen till ett längre och friskare liv jämfört med avvikande albuminvärden. Att följa ditt albuminvärde över tid tillsammans med de andra biomarkörerna i "Levine-klockan" kan också hjälpa dig att bättre förstå din biologiska ålder.

 

Eftersom albumin är en av de viktigaste och mest förekommande proteinerna i kroppen, kan mätning av albumin ge värdefull information om en persons övergripande hälsa. För att vara mer specifik kan mätning av albumin vara relevant av flera anledningar, inklusive:

Övervaka inflammatoriska processer

 

Utvärdera leverfunktion

 

Utvärdera njurfunktion

 

Utvärdera nutritionsstatus

 

Utvärdera vätskebalans

 

Följa din biologiska ålder med "Levine-klockan"

Vad är Albumin?

 

Albumin är en av våra kroppars viktigaste proteiner. Den produceras av levern och cirkulerar ständigt i blodet. Den är med marginal det mest förekommande proteinet i plasma och har flera viktiga funktioner i våra kroppar, såsom:

Bibehålla vätskebalansen mellan blodkärl och andra vävnader

 

Transportera ämnen inklusive hormoner, fettsyror, droger och joner 

 

Binder och buffrar syror, vilket hjälper kroppen att bibehålla en normal pH-balans 

 

Förser vävnader med viktiga näringsämnen

Vad betyder höga nivåer av Albumin?

 

Höga nivåer av albumin, även känt som hyperalbuminemi, är vanligt förekommande och utgör oftast inte i sig självt en anledning till oro. Den kanske vanligaste orsaken till förhöjda nivåer är uttorkning, som uppstår på grund av en ökad koncentration som en följd av minskad blodvolym. Högt intag av proteinrik kost och intensiv träning kan också vara möjliga förklaringar till förhöjda albuminnivåer. Mindre vanliga orsaker, som ofta följs upp av andra symptom eller avvikelser i flera testresultat, är leverinfektioner och vissa läkemedel.

 

Viktigt: Höga albuminnivåer i sig själva kan inte diagnosticera medicinska tillstånd och om värdena avviker från vad som anses normalt, kan ytterligare tester och utvärderingar vara nödvändiga.

 

Vad betyder låga nivåer av Albumin?

 

Låga nivåer av albumin, även känt som hypoalbuminemi, tyder på låga cirkulerande nivåer av albumin i ditt blodomlopp. I grund och botten beror den underliggande fysiologiska processen på en eller flera av följande:

Påverkad produktion, vilket indirekt innebär en påverkad leverfunktion, kan uppstå vid tillstånd som skrumplever, hepatit (inflammation) och leversvikt. För att ens misstänka dessa tillstånd skulle du också behöva uppvisa flera symtom och avvikande levervärden som indikerar dessa relativt sällsynta tillstånd.

 

Oförmåga att behålla albumin i blodomloppet, även känt som proteinförlust, ses vid njursjukdomar och inflammatoriska sjukdomar. I dessa fall kommer ett urinprov ofta att visa förhöjda nivåer av protein, och symptomen relaterade till dessa tillstånd är ofta påtagliga och framträdande.

 

Vätskeretention, alltså återupptag av vätska, vilket leder till att blodet späds ut. Detta kan orsakas av leversjukdom och hjärtsvikt. Den enkla förklaringen här är att samma mängd albumin mäts i en större volym vätska, vilket innebär utspädning och därför ett lägre albuminvärde i ett blodprov.

 

Näringsbrist, vilket kan leda till proteinbrist och därmed även låga albuminnivåer.

Vad kan minska nivåerna av Albumin?

 

En bred variation av medicinska tillstånd kan orsaka en minskning av albuminnivåerna, inklusive:

Leversjukdom

 

Eftersom albumin produceras av levern kan leversjukdom sänka nivåerna av albumin. Kan uppstå som ett resultat av tillstånd som skrumplever, hepatit (leverinflammation) och leversvikt.

 

Njursjukdom

 

Eftersom njurarna hjälper till att filtrera albumin från blodet kan njursjukdomar såsom nefrotiskt syndrom, glomerulonefrit och kronisk njursjukdom leda till nedsatt förmåga att behålla albumin, vilket resulterar i reducerade nivåer av albumin. Av denna anledning kan höga nivåer av albumin i urinen, även känt som proteinuri, vara en tidig indikation på njursjukdom.

 

Näringsbrist 

 

Proteinbrist och undernäring kan båda orsaka låga albuinnivåer.

 

Inflammatoriska tillstånd

 

Inflammatoriska processer i våra kroppar kan i vissa fall minska nivåerna av albumin. Detta ske som en konsekvens av oförmåga att absorbera proteiner. Exempel på sådana tillstånd inkluderar inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och reumatoid artrit (RA).

 

Vätskeretention

 

När vätska behålls i kroppen eller tas upp i för stora mängder, späds blodet ut. Ett blodprov från utspätt cirkulerande blod kommer att innehålla lägre nivåer av albumin som en direkt effekt av lägre koncentration. Två tillstånd som kan orsaka vätskeretention är hjärtsvikt och leversjukdom.

Vad man bör tänka på innan man provtar sig

Undvik alkohol

 

Undvik mat med högt fettinnehåll

Vad är ett normalt Albuminvärde?

 

Generellt sett delas normala värden in i följande ålderskategorier:

 

18-40 års ålder - 36-48 g/L

 

41-70 års ålder - 36-45 g/L

 

>70 års ålder - 34-45 g/L

 

Viktigt: Ett något avvikande albuminvärde är oftast normalt och behöver inte ageras på eller oroas kring. Statistiskt sett kan 5% (vilket innebär en av tjugo personer) ha en normal albuminnivå utanför det som anses vara det "normala referensintervallet".