sv
Bio Age 582

CRP

2 min read

Simon Körösi

Granskad av: Gustav Grippe

Varför bör man mäta CRP?

 

Att uppvisa normala nivåer av CRP kommer att indikera att det inte pågår någon systemisk inflammation i din kropp. Systemiska, kroniska inflammationer, oavsett den underliggande orsaken, är förknippade med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Normala (låga) nivåer, vilket antyder att det inte pågår någon tydlig systemisk inflammation, kan tillsammans med andra biomarkörer fungera som en indikation på en bättre generell hälsa.

 

Mätning av CRP är vanlig från vårdens sida i samtliga situationer där inflammation uppstår eller vill uteslutas. Detta resulterar följaktligen i många olika användningsområden. CRP kan exempelvis mätas för:

Kvantifiera inflammatoriskt svar

 

Att mäta CRP kan hjälpa till att identifiera pågående infektioner och inflammationer samt utvärdera allvarlighetsgrad.

 

Övervaka och utvärdera effektiviteten i behandling av inflammatoriska tillstånd

 

Sjunkande nivåer av CRP tyder på en sjunkande inflammationsgrad

 

Att diagnostisera autoimmuna sjukdomar

 

Kroniskt förhöjda nivåer av CRP kan upptäckas genom att mäta CRP, och därmed avslöja en underliggande autoimmun sjukdom.

 

Bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar

 

Förhöjda nivåer av CRP har kopplats samman med en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Viktigt: CRP är inte en specifik biomarkör för något enskild tillstånd. För att förstå den underliggande orsaken till inflammation krävs ytterligare undersökning och tester. 

Vad är CRP?

 

CRP står för C-reaktivt protein och är ett så kallat akutfasprotein som produceras som svar på inflammation. CRP används som en markör för inflammation och följer ett dos-respons-samband. Det innebär att ju högre CRP-värdet är, desto allvarligare är inflammationen.

 

Vad betyder höga nivåer av CRP?

 

Höga nivåer av CRP indikerar att det finns en pågående inflammation i kroppen. I och med rådande dos-respons-förhållande, kommer höga nivåer CRP att innebära en högre grad av inflammation i kroppen. 

 

Förhöjda nivåer av CRP kan i sin tur orsakas av olika faktorer, med den gemensamma nämnaren kommer alltid att vara inflammationen. Vanliga orsaker till inflammatoriska reaktioner är infektioner från både virus och bakterier, vilket aktiverar immunförsvaret, samt olika typer av skador. I vissa fall tolkar kroppen sina egna vävnader eller organ som främmande och reagerar på dem, vilket leder till inflammation och därmed förhöjda CRP-nivåer. Dessa tillstånd kallas för autoimmuna tillstånd, där några exempel är psoriasis, reumatoid artrit och typ 1-diabetes. I mycket sällsynta fall kan vissa typer av cancer också leda till ökade CRP-nivåer, men det är viktigt att komma ihåg att det krävs många avvikande biomarkörer utöver CRP för man ens ska börja tänka tanken.

 

Vad betyder låga nivåer av CRP?

 

Låga nivåer av CRP innebär generellt sett att det inte finns någon påtaglig inflammation i kroppen. Det indikerar också en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom.

 

Vad kan orsaka en minskning av CRP-nivåerna?

 

Det finns flera faktorer som kan bidra till en minskning av CRP-nivåerna, såsom:

Behandling av bakomliggande tillstånd

 

Att åtgärda den underliggande orsaken kan resultera i sjunkande CRP-nivåer allteftersom inflammationen avtar.

 

Mediciner som NSAID, kortikosteroider och immunosupprimerande kan direkt sänka CRP-nivåerna.

 

Livsstilsförändringar

 

Vissa livsstilsförändringar, såsom viktnedgång och motion, har visat sig minska inflammation och kan leda till lägre CRP-nivåer.

Viktigt: En minskning av CRP är inte alltid ekvivalent med en förbättring av det underliggande tillståndet. Att följa och utvärdera effekten i behandlingar och livsstilsförändringar kan kräva ytterligare testning och utvärdering.

Normala nivåer: Mindre än 0,3 mg/dL (<3 mg/L)

 

Observeras hos de flesta friska vuxna

 

Angränsande till normalt med tendens till höga nivåer: 0,3-1,0 mg/dL (3-10 mg/L)

 

Vanligtvis relaterat till tillstånd såsom: fetma, depression, diabetes, vanlig förkylning, stillasittande livsstil, cigarettrökning och graviditet.

 

Höga nivåer: 1,0-10 mg/dL (10-100 mg/L)

 

Vanligt förekommande vid pågående infektioner, men även systemiska inflammationer såsom reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus (SLE), maligniteter, hjärtinfarkt, pankreatit och bronkit.

 

Mycket höga nivåer: Mer än 10 mg/dL (>100 mg/L)

 

Akuta, allvarliga bakteriella infektioner, virala infektioner, maligniteter, större trauma och systemisk vaskulit