sv
heart and vessels 567

HDL

What is HDL?

 

 

HDL stands for high density lipoprotein. HDL is one of several lipoproteins carrying cholesterol in our bloodstream, and is sometimes referred to as the “good” cholesterol. The reason being that it is responsible for transporting excessive amounts of cholesterol from tissues back to the liver for elimination and thereby reduces the risk for the development of atherosclerosis.

Higher HDL levels indicate a lower risk of developing cardiovascular diseases and suggest better cardiovascular health.

Measuring HDL together with other lipids allows for analysis of your overall cholesterol status as well as lipid status. HDL is an important biomarker for two reasons:

It provides important information on your risk for developing cardiovascular diseases (CVDs). This can therefore be used to evaluate risk when suffering from other conditions which might imply additional risk, as well as identifying a potential increased risk at an early, proactive stage before symptoms arise.
It can be used to monitor and track lifestyle changes and provide feedback on the progress towards a healthier you.

 

 

High levels of HDL

 

 

High levels of HDL means that there is a high amount of “good cholesterol”, bringing excessive lipids (including cholesterol) back to the liver for processing and elimination from tissues throughout your body.

This results in less risk of building plaques in arterial walls, directly associated with a decreased risk of developing cardiovascular diseases such as strokes and heart attacks. Indirectly, high HDL levels indicate better overall cardiovascular health.

 

 

Low levels of HDL

 

 

Low levels of HDL mean that there is a lower than normal amount of circulating “good cholesterol”. This can in turn result in a build-up of plaques in arteries, known as atherosclerosis, associated with an increased risk of cardiovascular disease.
Low levels could also be found if you have an ongoing inflammatory process in your body.

 

 

 

 

 

 

Vad är HDL?

 

 

HDL står för högdensitetslipoprotein. Det är en av flera lipoproteiner som bär och transporterar kolesterol i vårt blod. Ibland benämns HDL som det “goda” kolesterolet. Anledningen är att den ansvarar för att transportera överflöd av kolesterol från olika vävnader i kroppen tillbaka till levern för nedbrytning. Genom att “rensa” kroppen och kärlen från överflödigt kolesterol minskar HDL risken för att man ska drabbas av åderförkalkning.

Högre HDL-nivåer indikerar en lägre risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom och föreslår därmed en bättre hjärt-kärlhälsa.

Att mäta HDL tillsammans med andra lipider möjliggör analys av ditt totala kolesterolstatus och lipidstatus. HDL är en viktig biomarkör av två anledningar:

- Det tillhandahåller viktig information kring din risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. Mätning av HDL kan därför användas för att utvärdera risken när man lider av andra tillstånd som kan innebära ytterligare risk, liksom för att identifiera en potentiellt förhöjd risk i ett tidigt skede innan symptom och besvär uppkommer.
- Det kan användas för att övervaka och följa livsstilsförändringar och tillhandahålla återkoppling på dina framsteg.

 

 

Höga värden av HDL

 

 

Höga HDL-nivåer betyder att det finns en stor mängd av det “goda” kolesterolet i blodbanan.

Det betyder att det finns många partiklar som hjälps åt med att transportera överskottsfett och överskottskolesterol från olika delar av kroppen tillbaka till levern för att brytas ned.

Detta resulterar över tid i en lägre risk för att plack ska bildas i kärlen, vilket är direkt kopplat till risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt.

Indirekt kan man säga att höga HDL-nivåer antyder en bättre hjärt-kärlhälsa överlag.

 

 

Låga värden av HDL

 

 

Låga HDL-nivåer betyder att det är lägre mängder än normalt av det “goda” kolesterolet i blodbanan. Detta kan på sikt i sin tur medföra en ansamling av plack i blodkärlen, även känt som åderförkalkning. Åderförkalkning har ett starkt samband med ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. Låga HDL-nivåer ses ofta vid bruk av anabola steroider, och kan också ibland ses vid pågående inflammation i kroppen.