sv
Kidney 554

Calcium

Vad är Kalcium?

 

 

Kalcium är en av de viktigaste och vanligast förekommande mineralerna i din kropp, och lagras till 99% i skelettet och tänderna. Utöver att bistå med stadga och struktur, spelar kalcium en central roll i muskelfunktion, vid överföring av nervsignaler, för många enzymers aktivitet och för det cirkulatoriska systemet. Kalcium är också viktigt för att upprätthålla ett normalt blodtryck och underlättar för hjärtat att bibehålla en regelbunden rytm.

Kalciumbrist eller otillräckligt intag av kalcium har en direkt inverkan på fysisk prestationsförmåga. Kalcium är nämligen avgörande för effektiv överföring av nervimpulser till muskelfibrerna. I musklerna hjälper kalcium till med interaktionen mellan aktin och myosin under muskelkontraktioner, genom att binda till proteinet troponin. En direkt brist eller otillräckliga intag av kalcium medför därför försämring i muskelkontraktion och bentäthet. Dessutom har man sett att återhämtningstiden påverkas negativt av låga kalciumnivåer.

Att mäta kalciumnivåer är användbart när man ska identifiera och diagnostisera samtliga tillstånd som på något sätt kan påverkar kalciumnivåerna. Det är också relevant när man ska utvärdera allvarlighetsgraden i medicinska tillstånd som indirekt kan påverka dina kalciumnivåer. Detta är (nästan alltid) ekvivalent med tillstånd som påverkar skelettet, tänderna, hjärtat eller njurarna. För att nämna några, kan din vitamin D-status, njurhälsa och funktionen i bisköldkörtlarna samtliga utvärderas med hjälp av dina kalciumnivåer.

 

 

Låga värden Kalcium

 

 

Låga kalciumnivåer, även känt som hypokalcemi, kan bero på:

- Ökad utsöndring av kalcium via njurarna
- Minskad frisättning av kalcium från skelettet
- Försämrat upptag av kalcium från maten via tarmarna.

Den vanligaste orsaken bakom för låga kalciumnivåer är dock låga albuminnivåer i blodet, vilket i sin tur potentiellt kan resultera i leversjukdom och undernäring.

Andra möjliga orsaker bakom låga nivåer inkluderar vitamin D-brist, medicinering med antiepileptika och bisfosfonater eller tillstånd i bisköldkörtlarna såsom underfunktion (hypoparatyreoidism).

 

 

Höga värden Kalcium

 

 

Höga kalciumnivåer, även känt som hyperkalcemi, antyder underliggande medicinska tillstånd som kan rubba kalciumbalansen genom att göra något av följande:

- öka upptaget av kalcium från maten
- motverka utsöndring av kalcium via njurarna
- öka frisättningen av kalcium från skelettet så att det kommer ut i blodbanan.

De två vanligaste orsakerna bakom förhöjda kalciumnivåer är överaktiva bisköldkörtlar (hyperparatyreoidism) och cancer. Båda dessa tillstånd orsakar förhöjd frisättning av kalcium från skelettet.

Ökat upptag av kalcium från maten kan orsakas av vitamin D-förgiftning eller höga nivåer av östrogen. Motverkandet av utsöndring via njurarna orsakas ofta av olika mediciner inklusive tiaziddiuretika (en typ av vätskedrivande medicin) och litium.