sv
Blood status 575

MCH

Vad är MCH?

 

 

MCH, eller “mean corpuscular hemoglobin”, är ett mått på den genomsnittliga mängdern hemoglobin i varje röd blodkropp, vilket estimerar hur väl organ och andra vävnader syresätts. Hemoglobin är ett protein som transporterar syre från lungorna till organ och andra vävnader, och transporterar tillbaka koldioxid för att kunna andas ut. MCH inkluderas ofta i blodprover som utvärderar olika egenskaper hos de röda blodkropparna, vilka är avgörande för den generella hälsan.
Normala MCH-nivåer antyder effektiv syretransport till kroppens organ och vävnader.

Meningen med att testa MCH är för att mäta mängden hemoglobin i röda blodkroppar. Detta kan i sin tur tillhandahålla värdefulla estimat kring hur väl organ och andra vävnader blir syresatta. Att mäta MCH kan hjälpa till med att identifiera och diagnostisera olika typer av brister i röda blodkroppar och hemoglobin, även känt som anemi. MCH används också för att både övervaka utvecklingen av diverse medicinska tillstånd och behandlingar, och tillhandahålla information kring näringstillstånd och din övergripande hälsa.

 

 

Låga värden MCH

 

 

Låga MCH-nivåer antyder att det är mindre hemoglobin i varje röd blodkropp än vad som anses normalt. Den vanligaste orsaken bakom minskade MCH-nivåer är järnbristanemi.

Precis som namnet antyder, beror detta tillstånd på järnbrist, vilket för det svårt att producera tillräckligt med hemoglobin. Några av de övergripande, generella orsakerna bakom järnbrist inkluderar kost som inte innhåller tillräckligt med järn eller blodförlust genom skada eller operation.

Andra tillstånd som kan innebära låga MCH-nivåer är medicinska tillstånd som på något sätt påverkar produktionen eller användandet av hemoglobin. Även om det är sällsynt, inkluderar dessa tillstånd bland andra den genetiska sjukdomen talassemi, kronisk njursjukdom, vissa former av cancer och blyförgiftning.

 

 

Höga värden MCH

 

 

Höga MCH-nivåer antyder att det finns mer hemoglobin i varje röd blodkropp än vad som anses normalt. En av de vanligaste orsakerna till detta är B12-brist och folsyrabrist.

Dessa brister kan leda till tillstånd där de röda blodkropparna växer sig större och därmed innehåller mer hemoglobin (vilket i sin tur leder till förhöjda MCH.nivåer), även känt som megaloblastisk anemi.

Leverskada kan orsaka en påverkad produktion av röda blodkroppar och därigenom resultera i icke-megaloblastisk anemi med förhöjda MCH-nivåer. Indirekt kan stora intag av alkohol vara bakomliggande orsak till de båda typerna, då alkoholnedbrytning kräver stora mängder av vitamin B12 och orsakar leverskada.

Särskilda sällsynta genetiska tillstånd som påverkar funktionen och formen på hemoglobinet kan också orsaka förhöjda MCH-nivåer.