sv

Viktnedgång

Vad är Saxenda?

Saxenda injections penna

Saxenda är ett receptbelagt läkemedel för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Det innehåller den aktiva substansen liraglutid och administreras som en daglig injektion i huden. Läkemedlet verkar genom att reglera aptit och förstärka mättnadskänslan, vilket i sin tur bidrar till minskat kaloriintag som därmed leder till viktnedgång.

Kom igång

Aptitreglering

Saxenda påverkar aptitreglering genom att öka mättnadskänsla och minska hungerkänslor, vilket bidrar till minskat kaloriintag och därigenom viktnedgång.

Hjärt- och kärlskydd

Saxenda har visat sig att förutom viktnedgång även sänka blodtryck och nivån av LDL och triglycerider (fettmolekyler) i blodet. Genom att förbättra dessa värden minskar risken för sjukdomar såsom stroke och hjärtinfarkt.

Insulinresistens

Saxenda kan förbättra insulinkänsligheten hos personer med fetma eller övervikt, vilket resulterar i bättre kontroll av blodsockernivåerna och minskad risk för typ 2-diabetes och andra metabola sjukdomar.

GLP-1-receptorer

Saxenda verkar genom att binda till och aktivera GLP-1-receptorer i kroppen, vilket resulterar i långsammare magtömning och därmed ökad mättnad vilket i sin tur bidrar till viktnedgång.Vanliga frågorHur används Saxenda för viktnedgång?

 

Saxenda tillhör läkemedelsgruppen GLP-1 analoger och verkar genom att efterlikna effekterna av det naturliga hormonet GLP-1 som finns i kroppen genom att minska aptit, samt gör att magsäcken tömmer sig långsammare, vilket bidrar till att man känner sig mätt längre. Det bidrar även till att blodsockernivåerna hålls mer stabila både före och efter måltider.

 


Vad är GLP-1 analoger?

 

GLP-1-analoger är en läkemedelsgrupp som används för att behandla typ 2-diabetes och obesitas. De fungerar genom att efterlikna effekterna av det naturliga hormonet GLP-1 (glukagonlik peptid-1) som normalt utsöndras från tarmen efter måltider. Dessa läkemedel stabiliserar blodsockret, får mat att tömmas långsammare från magsäcken samt verkar på receptorer i hjärnan som kontrollerar aptit, ökad mättnadskänsla och därmed minskar hunger.

Valet mellan olika GLP-1-analoger kan bero på individuella faktorer såsom behandlingsmål, tolerabilitet samt bekvämlighet för patienten. På Supernormal kommer din läkare att ha en dialog med dig kring vilket läkemedel som passar bäst för din behandling.Vad är Liraglutid?

 

Liraglutid är en så kallad GLP-1-analog eller GLP-1-receptoragonist, och är den verksamma substansen i läkemedel som Saxenda och Victoza. Liraglutid liknar kroppens egna GLP-1 till 97%, och har som effekt att minska aptit, öka mättnadskänsla och fördröja magtömningen vilket bidrar till viktnedgång hos personer med obesitas eller övervikt. Liraglutid har visat sig vara effektivt för viktnedgång och kan minska risken för tillstånd som typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.Vilka är de vanligaste biverkningarna av Saxenda?

 

Precis som för andra läkemedel finns det vissa biverkningar. För GLP-1 analoger innefattar biverkningar främst mage och tarm och är oftast milda och övergående. De vanligaste biverkningarna av Saxenda inkluderar illamående, diarré, förstoppning och huvudvärk. Om du upplever biverkningar av din behandling är det viktigt att meddela din läkare.


Hur mycket kommer jag gå ner i vikt under behandling med Saxenda?

 

Exakt hur mycket man kommer att gå ner i vikt under en behandling är svår att förutspå. Med Saxenda har studier visat en genomsnittlig viktnedgång om cirka 5-10%. Detta förutsatt att patienten själv aktivt arbetar med sin behandlingsplan. Målet med behandlingen är att uppnå och upprätthålla en BMI-nivå mellan 20-25. 


Hur förvaras Saxenda?

Oanvänd förpackning ska förvaras i kylskåp (2°C till 8°C) och får ej frysas. Förvara inte heller läkemedlet för nära kylelementet eller frysfack. Under användning kan Injektionspennan kan förvaras i högst  30°C under en månad eller i kylskåp (2°C till 8°C). Förvara alltid läkemedlet utom syn- och räckhåll för barn.


Kan jag ta Saxenda med alkohol?


Det är rekommenderat att undvika alkoholintag under behandlingsperioden då alkohol kan påverka läkemedlets effektivitet samt öka risken för biverkningar. Studier har samtidigt visat att denna typ av läkemedel kan påverka alkoholsuget på ett sätt där den belönande känslan av alkohol minskar.

 


Kan jag använda Saxenda om jag är gravid?


Läkemedelsbehandling ges inte till gravida, ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader.


Vad är kostnaden för Saxenda?

Kostnaden för samtliga läkemedel Supernormal förskriver varierar beroende på vilket läkemedel som ordinerats samt doseringen som rekommenderats. Kostnad för läkemedel bekostas separat av patienten utifrån apotekens prissättning som kan variera något beroende på apotek. Priset för Saxenda brukar ligga runt cirka 2700 kr/månad.


Ingår Saxenda i högkostnadsskyddet?


Nej, Saxenda ingår i dagsläget inte i högkostnadsskyddet, utan bekostas av patienten själv fullt ut. Däremot finns eventuell möjlighet till stöd i form av ersättning från Försäkringskassan, där den exakta ersättningsnivån kan variera. Vi kan bidra med utlåtande för att stödja ansökan, men det är viktigt att påpeka att den slutliga bedömningen ligger hos Försäkringskassan. Mer info hittar du här.


Kan jag köpa Saxenda receptfritt?


Nej, Saxenda finns inte receptfritt utan finns enbart som receptbelagt läkemedel. För att få behandling med läkemedlet behöver du få det utskrivet av en läkare.Instruktioner för behandling
 

Saxenda genomförs genom daglig injektion vid valfri tidpunkt under dagen, oberoende av måltid. Läkemedel som tas genom injektion har generellt en större effekt än de som tas via tablett eller kapsel. Läkaren som skrivit ut receptet kommer att ordinera rätt dos baserat på individuella behov och tolerans. Det är viktigt att följa dessa instruktioner noggrant och att inte ändra dosering utan att samråda med läkare.


Förberedelser:

Innan injektionen, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Rengör injektionsstället med alkohol. Kontrollera att injektionssprutan innehåller korrekt dos och att vätskan är fri från synliga partiklar eller färgförändringar. Läs alltid bipacksedeln och bruksanvisningen noggrant innan du påbörjar din behandling för ytterligare information och kontakta din läkare vid övriga frågor angående behandling eller användning.Injektionsställe:

För att minimera risken för obehag eller irritation, variera injektionsstället mellan mage, lår och överarm vid varje injektion. Undvik att injicera i områden med synliga blåmärken, rodnad eller andra hudirritationer. Även om det kan kännas ovant att använda en injektion, är det viktigt att notera att injektionen är enkel att utföra och att de flesta vänjer sig snabbt vid rutinen.Teknik:

Håll injektionssprutan med en hand och använd andra handen för att nypa i hudvecket på valt injektionsställe. Sätt in nålen snabbt och bestämt under huden i 45 graders vinkel och tryck sedan på den större knappen på injektionssprutan för att ge dosen. Håll kvar nålen några sekunder för att säkerställa att hela dosen har injicerats och dra sedan ut nålen.Efter behandling:

Efter injektionen, släng omedelbart den använda injektionssprutan i en behållare avsedd för skarpt avfall. Undvik att massera eller gnugga injektionsstället för att minska risken för blödning eller irritation. Vid blödning, täck området med ett litet bandage och undvik att använda samma injektionsställe igen på ett tag.


Övrig viktig information: 

Om du har glömt en dos och kommer på det inom 12 timmar från när du vanligtvis tar dosen, ska du ta den så snart du kommer på det.

Om mer än 12 timmar har gått sedan du skulle ha använt Saxenda ska du emellertid hoppa över den missade dosen och injicera nästa dos följande dag vid den vanliga tidpunkten.


Notera att det är viktigt att inte använda dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

 

För att påbörja behandling behöver du fylla i ett formulär, det tar 4 minuter.


Har du fler frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med frågor eller att komma igång.

Supernormal™ Läkemedel för viktnedgång
Wegovy
Wegovy
GLP-1-analog (Semaglutid) 15 - 20 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Wegovy är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan vilket bidrar till viktnedgång. Skillnaden mellan Wegovy och Ozempic är att Wegovy har högre underhållsdos godkänd på 2,4 mg jämfört med Ozempic som har 2 mg vilket kan påverka effekt.

 

Ozempic
Ozempic
GLP-1-analog (Semaglutid) 15 - 20 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Finns ej tillgänglig just nu

Ozempic är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, samt med positiv biverkan av att påverka viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan och kan därmed främja viktnedgång genom att påverka hjärnan vid hunger.

Rybelsus
Rybelsus
GLP-1-analog (Semaglutid) 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Tablettform som tas dagligen Tillgänglig via MEDS apotek

Rybelsus är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, samt med positiv biverkan av att påverka viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan. Det är den första GLP-1-agonisten som tas via tablett och har samma aktiva substans som Ozempic och Wegovy men skiljer i effekt då man tar den som tablett.

Saxenda
GLP-1-analog (Liraglutid) 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Daglig injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Saxenda är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Liraglutid och Semaglutid  tillhör båda gruppen GLP-1 analoger som liknar vårt eget tarmhormon som minskar hungern och ökar mättnadskänslan samtidigt som de sänker blodsockernivåerna. Skillnaden mellan de två är halveringstiden som bestämmer hur ofta du behöver ta läkemedlet. Här tas Saxenda dagligen istället för veckovis.

Trulicity
Trulicity
GLP-1-analog (Dulaglutid) 5 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Trulicity är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen dulaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna. Läkemedlet verkar som ett kompletterande läkemedel i samband med kost och motion genom att kontrollera blodsockernivåer med positiv biverkan av viktnedgång. Genomsnittlig effekt för viktnedgång är betydligt mindre än andra läkemedel, vilket gör det nödvändigt med striktare kost och träning under behandling med Trulicity.

Xenical
Xenical
Gastrointestinal lipas-hämmare (Orlistat) 3% genomsnittlig viktnedgång Kapsel som tas med måltid, tre gånger/dag Tillgänglig via MEDS apotek

Xenical är ett receptbelagt läkemedel för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna och innehåller orlistat, vilket är en lipashämmare. Läkemedlet verkar genom att motverka nedbrytningen av fett och gör det svårare för kroppen att ta upp fett som kommer via kost. Genomsnittlig effekt för viktnedgång är betydligt lägre än övriga läkemedel vilket beror på att fettet i maten vi äter har en begränsad effekt på vår totala vikt.