sv

Viktnedgång

Vad är Wegovy?

Wegovy läkemedel

Wegovy är ett receptbelagt läkemedel för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Det innehåller den aktiva substansen semaglutid och administreras med veckovis injektion i huden. Läkemedlet verkar genom att reglera aptit och förstärka mättnadskänsla, vilket i sin tur kan bidra till minskat kaloriintag och därmed viktnedgång.

Läs mer om viktnedgång

Blodsocker

Wegovy förbättrar blodsockerkontroll och håller blodsockret på en jämnare nivå vilket minskar risken att utveckla diabetes typ 2 samt att eventuell befintlig diabetes förvärras.

Minskad aptit

Wegovy verkar genom att förlänga mättnadskänslan och minska aptiten, vilket bidrar till minskat kaloriintag och därmed viktnedgång. 

 

Hjärt- och kärlskydd

Wegovy bidrar till att minska risk för sjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke hos personer med kraftig övervikt och obesitas och samtidig hjärt- och kärlsjukdom.

Långtidsverkande effekt

Wegovy har en långtidsverkande effekt med en enkel veckodos, vilket initierar en hållbar och kontinuerlig viktnedgång.Vanliga frågorHur används Wegovy för viktnedgång?

Wegovy tillhör läkemedelsgruppen GLP-1 analoger och verkar genom att efterlikna effekterna av det naturliga hormonet GLP-1 som finns i kroppen, vilket bidrar till minskad aptit och ökad mättnadskänsla. Detta hjälper individer att minska kaloriintaget och därmed gå ned i vikt.

 


Vad är GLP-1 analoger?


GLP-1 är en läkemedelsgrupp som används för att behandla typ 2-diabetes och obesitas. De fungerar genom att efterlikna effekterna av det naturliga hormonet GLP-1 (glukagonlik peptid-1) som normalt utsöndras från tarmen efter måltider. Dessa läkemedel stabiliserar blodsockret, får mat att tömmas långsammare från magsäcken samt verkar på receptorer i hjärnan som kontrollerar aptit, ökad mättnadskänsla och därmed minskar hunger.

Valet mellan olika GLP-1-analoger kan bero på individuella faktorer såsom behandlingsmål, tolerabilitet samt bekvämlighet för patienten. På Supernormal kommer din läkare att ha en dialog med dig kring vilket läkemedel som passar bäst för din behandling.

 


Vad är Semaglutid?


Semaglutid är en aktiv substans som återfinns i läkemedel som Wegovy, Ozempic och Rybelsus. Det är en långtidsverkande GLP-1-analog som är 94% likt det naturliga GLP-1-hormonet i kroppen. Semaglutid binder till och aktiverar GLP-1-receptorer, vilket underlättar viktnedgång hos personer med övervikt eller obesitas. Dess långtidsverkande egenskaper uppnås genom en modifiering av strukturen, vilket förlänger effekten jämfört med det kroppsegna hormonet.Vilka är de vanligaste biverkningarna av Wegovy?


Precis som för andra läkemedel finns det vissa biverkningar. För GLP-1 analoger innefattar biverkningar främst mage och tarm och är oftast milda och övergående. De vanligaste biverkningarna av Wegovy inkluderar illamående, diarré och förstoppning. Om du upplever biverkningar av din behandling är det viktigt att meddela din läkare.

 


Hur mycket kommer jag gå ner i vikt under behandling med Wegovy?


Exakt hur mycket man kommer att gå ner i vikt under en behandling är svår att förutspå. Med Wegovy  har studier visat en genomsnittlig viktnedgång på cirka 16% efter strax över ett års behandling. Detta förutsatt att patienten själv aktivt arbetar med sin behandlingsplan. 


Hur ska Wegovy förvaras?

Wegovy ska förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C) och ska ej förvaras nära kylelementet. Det kan alternativt  förvaras utanför kylskåp i upp till 28 dagar vid en temperatur på högst 30 °C. Läkemedlet får inte heller frysas. Injektionspennan ska förvaras i originalförpackningen och är ljuskänslig. Läkemedel som förvarats utanför kylskåp i mer än 28 dagar ska kasseras. Förvara alltid läkemedlet utom syn- och räckhåll för barnKan jag ta Wegovy med alkohol?


Det är rekommenderat att undvika alkoholintag under behandlingsperioden då alkohol kan påverka läkemedlets effektivitet samt öka risken för biverkningar. Studier har samtidigt visat att semaglutid kan påverka alkoholsuget på ett sätt där den belönande känslan av alkohol minskar

 


Kan jag använda Wegovy om jag är gravid?


Läkemedelsbehandling ges inte till gravida, ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader.


Vad är kostnaden för Wegovy? 

Kostnaden för samtliga läkemedel Supernormal förskriver varierar beroende på vilket läkemedel som ordinerats samt doseringen som rekommenderats. Kostnad för läkemedel bekostas separat av patienten utifrån apotekens prissättning som kan variera något beroende på apotek. Priset för Wegovy brukar variera mellan cirka 3300-3900 kr/månad.

 


Ingår läkemedel för Wegovy i högkostnadsskyddet?


Nej, Wegovy ingår i dagsläget inte inte in i högkostnadsskyddet, utan bekostas helt av patienten själv. Däremot finns eventuell möjlighet till stöd i form av ersättning från Försäkringskassan, där den exakta ersättningsnivån kan variera. Vi kan bidra med utlåtande för att stödja ansökan, men det är viktigt att påpeka att den slutliga bedömningen ligger hos Försäkringskassan. Mer info hittar du här.

 


Kan jag köpa Wegovy receptfritt?


Nej. Wegovy finns inte receptfritt utan finns enbart som receptbelagt läkemedel. För att få behandling med läkemedlet behöver du få det utskrivet av en läkare.Instruktioner för behandling
 

Wegovy genomförs som en veckovis injektion och bör injiceras på samma dag varje vecka för att hålla en jämn verkningseffekt, minska biverkningar samt hjälper att upprätthålla en konsekvent behandling. Läkemedel som tas genom injektion har generellt en större effekt än de som tas via tablett eller kapsel. Läkaren som skrivit ut receptet kommer att ordinera rätt dos baserat på individuella behov och tolerans. Det är viktigt att följa dessa instruktioner noggrant och att inte ändra dosering utan att samråda med läkare.


 

Förberedelser:


Innan injektionen, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Rengör injektionsstället med alkohol. Kontrollera att injektionssprutan innehåller korrekt dos och att vätskan är fri från synliga partiklar eller färgförändringar. Läs alltid bipacksedeln och bruksanvisningen noggrant innan du påbörjar din behandling för ytterligare information och kontakta din läkare vid övriga frågor angående behandling eller användning.Injektionsställe:


För att minimera risken för obehag eller irritation, variera injektionsstället mellan mage, lår och överarm vid varje injektion. Undvik att injicera i områden med synliga blåmärken, rodnad eller andra hudirritationer. Även om det kan kännas ovant att använda en injektion, är det viktigt att notera att injektionen är enkel att utföra och att de flesta vänjer sig snabbt vid rutinen.Teknik:

 

Håll injektionssprutan med en hand och använd andra handen för att nypa i hudvecket på valt injektionsställe. Sätt in nålen snabbt och bestämt under huden i 45 graders vinkel och tryck sedan på den större knappen på injektionssprutan för att ge dosen. Håll kvar nålen några sekunder för att säkerställa att hela dosen har injicerats och dra sedan ut nålen.Efter behandling:


Efter injektionen, släng omedelbart den använda injektionssprutan i en behållare avsedd för skarpt avfall. Undvik att massera eller gnugga injektionsstället för att minska risken för blödning eller irritation. Vid blödning, täck området med ett litet bandage och undvik att använda samma injektionsställe igen på ett tag.

Övrig viktig information 

Om en dos missas ska den administreras så fort som möjligt och inom 5 dagar efter den missade dosen. Om det har gått mer än 5 dagar, ska den missade dosen hoppas över och nästa dos ska administreras nästa ordinarie schemalagda dag. 

Notera att det är viktigt att inte använda dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

För att påbörja behandling behöver du fylla i ett formulär, det tar 4 minuter.


Har du fler frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med frågor eller att komma igång.

Supernormal™ Läkemedel för viktnedgång
Wegovy
Wegovy
GLP-1-analog (Semaglutid) 15-20% genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek
Wegovy är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan vilket bidrar till viktnedgång. Skillnaden mellan Wegovy och Ozempic är att Wegovy har högre underhållsdos godkänd på 2,4 mg jämfört med Ozempic som har 2 mg vilket kan påverka effekt.

 

Ozempic
Ozempic
GLP-1-analog (Semaglutid) 15 - 20 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Finns ej tillgänglig just nu

Ozempic är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, samt med positiv biverkan av att påverka viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan och kan därmed främja viktnedgång genom att påverka hjärnan vid hunger.

Rybelsus
Rybelsus
GLP-1-analog (Semaglutid) 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Tablettform som tas dagligen Tillgänglig via MEDS apotek

Rybelsus är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, samt med positiv biverkan av att påverka viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan. Det är den första GLP-1-agonisten som tas via tablett och har samma aktiva substans som Ozempic och Wegovy men skiljer i effekt då man tar den som tablett.

Saxenda
Saxenda
GLP-1-analog (Liraglutid) 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Daglig injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Saxenda är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Liraglutid och Semaglutid  tillhör båda gruppen GLP-1 analoger som liknar vårt eget tarmhormon som minskar hungern och ökar mättnadskänslan samtidigt som de sänker blodsockernivåerna. Skillnaden mellan de två är halveringstiden som bestämmer hur ofta du behöver ta läkemedlet. Här tas Saxenda dagligen istället för veckovis.

 

Trulicity
Trulicity
GLP-1-analog (Dulaglutid) 5 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Trulicity är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen dulaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna. Läkemedlet verkar som ett kompletterande läkemedel i samband med kost och motion genom att kontrollera blodsockernivåer med positiv biverkan av viktnedgång. Genomsnittlig effekt för viktnedgång är betydligt mindre än andra läkemedel, vilket gör det nödvändigt med striktare kost och träning under behandling med Trulicity.

Xenical
Xenical
Gastrointestinal lipas-hämmare (Orlistat) 3% genomsnittlig viktnedgång Kapsel som tas med måltid, tre gånger/dag Tillgänglig via MEDS apotek

Xenical är ett receptbelagt läkemedel för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna och innehåller orlistat, vilket är en lipashämmare. Läkemedlet verkar genom att motverka nedbrytningen av fett och gör det svårare för kroppen att ta upp fett som kommer via kost. Genomsnittlig effekt för viktnedgång är betydligt lägre än övriga läkemedel vilket beror på att fettet i maten vi äter har en begränsad effekt på vår totala vikt.