sv
heart and vessels 549

Total Cholesterol

Vad är Totalkolesterol?

 

Kolesterol är en av två cirkulerande lipider i blodomloppet. Det är en fettliknande substans som finns i alla kroppens celler. Kolesterol fungerar som en byggsten i flertalet viktiga strukturer i kroppen inklusive:

- Cellväggar
- Vitamin D
- Ett antal hormoner
- Gallsyra

Kolesterol transporteras genom blodomloppet kopplad till ett protein som kallas för lipoprotein. Dessa lipoproteiner kan variera i densitet, alltså hur mycket protein som finns i varje partikel. Detta delar in lipoproteiner i olika underkategorier, nämligen lågdensitetslipoproteiner (LDL) och högdensitetslipoproteiner (HDL).
Även om kolesterol är nödvändigt för våra kroppar, är det för de flesta rekommenderat att eftersträva lägre nivåer, då det är starkt kopplat till ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.

Normala kolesterolnivåer tyder i allmänhet på en övergripande god hjärt-kärlhälsa.

Totalkolesterolet är associerat med risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Grovt sagt kan man säga att ju högre nivå av totalkolesterol, desto högre risk för att utveckla sjukdom. Att mäta totalkolesterol är därför framförallt relevant när man undersöker och utreder risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. Det kan vara särskilt värdefullt om en förhöjd risk har identifierats och en behandling har påbörjats. I dessa fall kan totalkolesterol mätas för att monitorera och övervaka effektiviteten av behandlingen. Utöver det, kan totalkolesterol användas som en biomarkör när man i förebyggande syfte vill identifiera risk och följa effekten av livsstilsförändringar.

Viktig poäng: Totalkolesterol kan inte ensamt förutspå risk för hjärt- och kärlsjukdom på ett heltäckande sätt, utan måste utvärderas tillsammans med andra biomarkörer och livsstilsfakotrer.

 

 

Höga värden av Totalkolesterol

 

Höga nivåer av kolesterol innebär att du har mer kolesterol i blodomloppet än vad som är optimalt för att bibehålla en god hjärt-kärlhälsa.

Höga nivåer föreslår alltså indirekt en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.

 

 

Låga värden av Totalkolesterol

 

Låga kolesterolnivåer innebär oftast en minskad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.

Viktig poäng: Kroppen behöver kolesterol i måttliga mängder för att skapa livsviktiga molekyler såsom kortisol och testosteron. Om ditt totala kolesterol är extremt lågt, kan du behöva utreda vad detta beror på.