en
heart and vessels 546

Apo A1

Vad är Apo A1?

 

Apolipoprotein A, även känt som ApoA1, är ett protein inuti det “goda” kolesterolet HDL som transporterar fetter från olika delar av kroppen till levern för att brytas ner. Genom att bidra till att “fånga upp” överskott och lagrade former av fett i olika vävnader, hjälper ApoA1 till med att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Höga nivåer av ApoA1 tyder på bättre kardiovaskulär hälsa och en lägre risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.

Att mäta ApoA1 tillsammans med nivåer av andra blodfettsmarkörer kan ge dig information om din kardiovaskulära hälsa och estimerade risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. Genom att mäta ApoA1 så kan du både få hjälp med att identifiera potentiella behov av beteendeförändring och följa effekten av genomförda förändringar över tid.

 

Högt Apo A1 värde 

 

Förhöjda nivåer av Apo A1 tyder på att du har höga nivåer av transportproteinet som transporterar kolesterol tillbaka till levern från olika delar av kroppen för att brytas ned.

Detta brukar oftast i sin tur innebära en lägre risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Höga nivåer av Apo A1 kan vara ett resultat av olika faktorer såsom genetik, regelbunden fysisk aktivitet, hälsosam kosthållning och viktnedgång.

 

Lågt Apo A1 värde 

 

Reducerade nivåer av Apo A1 betyder att du har låga mängder transportproteiner som transporterar tillbaka kolesterol från vävnader till levern för nedbrytning. Detta medför en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

När överflödigt kolesterol inte transporteras tillbaka till levern i samma hastighet som det transporteras ut från levern, ökar risken för att kolesterolet samlas i blodkärl och bildar plack.

Låga nivåer av Apo A1 kan ses i samband med ohälsosamma livsstilsbeteenden såsom vid rökning, brist på fysisk aktivitet och energirik kost med mycket mättade fetter och transfetter, men även vid vissa medicinska tillstånd som leversjukdom och när man behandlar med beta-blockerare, tiaziddiuretika och anabola steroider.

 

 

 

 

What is Apo A1?

 


Apolipoprotein A, also known as ApoA1, is a protein inside the "good" cholesterol HDL that transports fats from different parts of the body to the liver to be broken down. By helping to "capture" excess and stored forms of fat in various tissues, ApoA1 helps to reduce the risk of cardiovascular diseases.

High levels of ApoA1 indicate better cardiovascular health and a lower risk of developing cardiovascular disease.

Measuring ApoA1 along with levels of other blood lipid markers can give you information about your cardiovascular health and estimated risk of developing cardiovascular disease. By measuring ApoA1, you can both get help in identifying potential needs for behavioral change and follow the effect of implemented changes over time.

 


High Apo A1 value

 


Elevated levels of Apo A1 indicate that you have high levels of the transporter protein that transports cholesterol back to the liver from different parts of the body to be broken down.

This usually in turn means a lower risk of developing cardiovascular diseases.

High levels of Apo A1 can be a result of various factors such as genetics, regular physical activity, healthy diet and weight loss.

 


Low Apo A1 value

 


Reduced levels of Apo A1 mean you have low amounts of transport proteins that transport cholesterol back from tissues to the liver for breakdown. This leads to an increased risk of cardiovascular disease.

When excess cholesterol is not transported back to the liver at the same rate as it is transported out of the liver, the risk of cholesterol accumulating in blood vessels and forming plaques increases.

Low levels of Apo A1 can be seen in association with unhealthy lifestyle behaviors such as smoking, lack of physical activity and energy-rich diets high in saturated fats and trans fats, but also in certain medical conditions such as liver disease and when being treated with beta-blockers, thiazide diuretics and anabolic steroids steroids.