en
Hormones 524

FSH

Vad är FSH?

 

 


FSH, eller follikelstimulerande hormon, är ett hormon som spelar en nyckelroll i regleringen av reproduktionssystemet. Det hjälper till med stimuleringen av spermier i testiklarna och är väsentlig för utvecklingen av höga spermietal och spermiekvaliteten.
Ett normalt FSH antyder att funktionen och mognaden av de så kallade Sertolicellerna i testiklarna, som är avgörande för spermieproduktionen, fungerar optimalt.

FSH mäts framförallt hos män när man utreder och utvärderar infertilitet. Som en konsekvens av det, kan FSH också mätas för att övervaka behandlingseffekt. Att mäta FSH kan tillhandahålla viktig information kring testikelfunktion och hypofysfunktion. Ibland mäts även FSH som en del i en mer omfattande undersökning, när man utreder misstänkt testosteronbrist eller Klinefelters syndrom (genetisk sjukdom). I båda dessa fall, kan FSH vara förhöjt som ett direkt resultat av lägre testosteronproduktion.

 

 

Höga värden FSH

 

 

Höga FSH-nivåer antyder att testiklarna och spermieproduktionen inte riktigt fungerar som de ska. Det beror på att de reglermekanismer (hypothalamus och hypofysen i hjärnan) som styr testikelfunktionen, försöker kompensera för ett problem i reproduktionssystemet.

Generellt sett kan man säga att FSH kan stiga i ett försök att stimulera till ökad spermieproduktion, när testiklarna inte fungerar optimalt. Med samma resonemang är därför höga FSH-nivåer ett möjligt tecken på nedsatt spermieproduktion och nedsatt fertilitet.

Viktig poäng: FSH-nivåer kan fluktuera och förändras över dygnet. Därtill kan ett påverkat FSH inte ensamt säkert bekräfta eller dementera medicinska tillstånd, utan måste tolkas tillsammans med andra provsvar och symptom av en läkare för att man ska förstå innebörden.

 

 

Låga värden FSH

 

 

Låga FSH-nivåer antyder att det finns ett problem med FSH-produktionen. Detta kan vara ett resultat av en funktionsnedsatt hypofys eller hypothalamus, de delar av hjärnan som styr över hormonproduktionen, inklusive FSH.

En annan möjlig orsak bakom låga FSH-nivåer är hög alkoholkonsumtion. Även om effekten inte är lika tydlig och vanlig som att sänka LH-nivåerna, kan alkohol många gånger tydligt trycka ner FSH-nivåerna.

Även om en av de vanligare orsakerna bakom reducerade FSH-nivåer är att betrakta som en naturlig konsekvens av stigande ålder, kan ytterligare orsaker att fundera över även vara kronisk stress och allvarlig undernäring.

 

 

 

 

 

 

 

What is FSH?

 

 


FSH, or follicle-stimulating hormone, is a hormone that plays a key role in regulating the reproductive system. It helps to stimulate the production of sperm in the testicles, and is essential for the development of a high sperm count and sperm quality.

A normal FSH indicates that the function and maturation of the so-called Sertoli cells in the testicles, essential for sperm production, are optimal.

FSH is mainly measured in men when investigating and evaluating infertility. As a consequence, it can also be measured to monitor effectiveness of treatments. Measuring FSH can provide important information on testicle function and pituitary gland function.

Sometimes, FSH is also measured as part of a more extensive testing, when investigating suspected hypogonadism (testosterone deficiency) or Klinefelter syndrome (a genetic disorder where men are born with an extra X-chromosome). In both of these conditions, FSH may be increased as a direct result of lower testosterone production.

 

 

High levels FSH

 

 

High levels of FSH indicate that the testicles and sperm production aren’t fully functioning as they should. This is because high levels suggest that the hypothalamus and the pituitary gland, regulating the function of the testicles, are trying to compensate for a problem with the reproductive system.

In general, when the testicles are not functioning properly, FSH may increase as an attempt to stimulate sperm production. For this reason, high levels of FSH can be a sign of reduced sperm production and even infertility.

Important note: FSH levels can fluctuate during the day, and high FSH levels alone will not be enough for diagnosis, and must be analyzed and evaluated in a context together with other tests and symptoms.

 

 

Low levels FSH

 

 

Low FSH levels indicate that there is an issue with FSH production. This can for instance be the result of a dysfunctioning pituitary gland or hypothalamus, regions in the brain regulating the production of hormones, including FSH.

Another decreasing factor on FSH is excessive alcohol consumption. Although the effect is not as consistent as on lowering levels of LH, FSH levels can be suppressed by high intakes of alcohol. FSH levels may also decrease due to chronic stress, severe malnutrition and as a normal effect of aging.