en
heart and vessels 550

Triglycerider

Vad är triglycerider?

 

Triglycerider är en av två olika typer av lipider som cirkulerar i blodomloppet. De lagras i fettceller när kroppen behöver konvertera överskottsenergi till en effektiv lagringsform.

Normala triglyceridnivåer tyder på att du har en lägre risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.

Att mäta triglyceridnivåer kan hjälpa till med att identifiera en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. Det luriga med utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdom är att det inte nödvändigtvis visar sig genom symptom. Genom att mäta dina triglyceridnivåer tillsammans med andra lipider, så kan du få en bättre förståelse för din risknivå liksom ett utgångsvärde för att börja följa effekten av livsstilsförändringar över tid.

 

 

Höga värden Triglycerider

 

 

Höga triglyceridnivåer, även känt som hypertriglyceridemi, kan innebära en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

I de flesta fall ses höga nivåer som ett resultat av faktorer som man vet ökar nivåerna i blodet, såsom fetma, bristande fysisk aktivitet, dåligt behandlad diabetes och högt alkoholintag.

Tillstånd såsom leversjukdom, njursjukdom och hypotyreoidism (dåligt fungerande sköldkörtel) kan också bidra till förhöjda nivåer.

I vissa fall ses även höga nivåer som en direkt biverkan av läkemedel såsom beta-blockerare och steroider.

 

 

 

Låga värden Triglycerider

 

 

Låga triglyceridnivåer tyder på att det är låga mängder cirkulerande triglycerider i blodomloppet. Generellt är det kopplat till en lägre risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.

Viktig poäng: Extremt låga nivåer av triglycerider kan tyda på ett bakomliggande medicinskt tillstånd såsom undernäring eller nedsatt förmåga att ta upp fetter från mat. Om man uppvisar extremt låga nivåer är det viktigt att undersöka vad det kan bero på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is triglycerides?

 

 

Triglycerides are one of two types of lipids circulating in our blood. They are stored in fat cells when your body needs to convert excessive amounts of calories into an effective form of energy storage.

Normal triglyceride levels indicate that you have a lower risk of developing cardiovascular disease.

Measuring triglyceride levels can help identify increased risk of cardiovascular disease. The tricky part with cardiovascular disease development, is that it might not cause any symptoms while progressing. By measuring your triglyceride levels together with other lipids, you can get a better understanding of your risk value as well as a starting point for tracking your progress in lifestyle changes over time.

 

 

 

Low levels of triglycerides

 

 

Low triglyceride levels indicate that there is a low amount of circulating triglycerides in your bloodstream. In general, this is associated with a reduced risk of cardiovascular disease.

Important note: Extremely low levels of triglycerides may indicate an underlying medical condition such as malnutrition or difficulties absorbing fats from foods which may require further investigation.

 

 

 

High levels of triglycerides

 

 

High triglyceride levels, also known as hypertriglyceridemia, may imply an increased risk of cardiovascular diseases. Most often, it derives from one or several factors which may result in elevated levels, such as obesity, lack of exercise, poorly controlled diabetes and excessive alcohol consumption.

Conditions such as liver disease, kidney disease and hypothyroidism may also contribute to higher than normal levels of triglycerides in the circulating blood. High levels may also be a side effect of certain medications such as beta-blockers and steroids.